Τα ποσοστά των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Cairo Mezz στις 30.06.2021 διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Fairfax Financial Holdings Limited (1)                                                                                        33.48%

Waterwheel Capital Management LP (2)                                                                                    10.42%

Λοιποί επενδυτές                                                                                                             56.10%

Σύνολο                                                                                                                                 100%

(1) Με βάση πληροφόρηση που έλαβε από την εταιρεία «Fairfax Financial Holdings Limited» και για την οποία τo επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε την 01.07.2021 από την Cairo Mezz, μέσω σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης.

(2) Με βάση πληροφόρηση που έλαβε από την εταιρεία «Waterwheel Capital Management LP»  με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων των επενδυτικών κεφαλαίων με την επωνυμία Waterwheel Hellenic Opportunities Master Fund και δύο λογαριασμών υπό διαχείριση και για την οποία τo επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε την 16.10.2020 από την Cairo Mezz, μέσω σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης.

Διαφάνεια συναλλαγών

Ενημερώνουμε τους μετόχους μας για κάθε σημαντική μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρίας. Γνωστοποιούμε αμέσως συναλλαγές επί μετοχών Cairo Mezz από πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στην Cairo Mezz, όπως προβλέπει ο Κανονισμός της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.